www.sghz.net > 含有广部首的字

含有广部首的字

偏旁部首为“广”的汉字 笔画数3:广 笔画数5:庀 仄 笔画数6:庆 庄 笔画数7:庇 床 庋 库 庐 庑 序 应 笔画数8:底 店 废 府 庚 庙 庞 庖 笔画数9:度 庭 庠 庥 笔画数10: 座 库

广 矿 旷 邝 犷 目 眼睛 冒 苜 钼 睹 盯 瞥 看 瞅 瞧马 吗 妈 骂 码 玛 蚂 犸 冯 走 赶 趣 趋 女 好 妙 奸 如 奴 妈 姨 姑鸟 鸡 鹌鹑 鸭鹅 鹃 鸣 舟 船舱 舵 艘 舳舻火 烟 炎 烧 燃 木 松柏 林 树 杜 桦 槿

1. 庀 邝 庄 庆 庑 床 庋 库 庇 应 庐 序 庞 店 庙 府 庖 底 废 庚2. 度 庥 庭 庠 席 库 座 唐 庶 庹 麻 庵 庳 庾 廊 庸 康 鹿3. 厢 厕 赓 厩 廒 厦 廉 廓 廑 广 麽 腐 廖4. 庙 厨 厮 麾 摩 厂 廛 庑 庆 赓 废 [ guǎng ] 1.指面积、范围宽阔,与“狭”相对:宽~.~博.~义.~漠.~袤(东西称“广”,南北称“袤”,指土地面积).~厦. 2.多:大庭~众. 3.扩大,扩充:推~.~开言路. [ ān ] 同“庵”,多用于人名.

带“广”字的部首和房屋有关.一、拼音: guǎng 或 ān 二、释义:[ guǎng ]1、指面积、范围宽阔,与“狭”相对:宽~.~博.~义.~漠.~袤(东西称“广”,南北称“袤”,指土地面积).~厦.2、多:大庭~众.3、扩大,扩充:推~.~开言路.[ ān ] 同“庵”,多用于人名.三、例句:广袤丰杀,一称心力.白居易《庐山草堂记》今蛭广有分数,长有寸度.《论衡福虚》沈机长二丈,广八尺.《墨子备城门》即连楮为巨幅,广二丈,大书一“屈”字,以两竿夹揭之.明 高启《书博鸡者事》前有平地,轮广十丈.唐 白居易《庐山草堂记》.轮:南北距离 四、字形:形声.从广,黄声.

根据汉语词典参考如下: 广guang,庀 pǐ, guǎng, tīng,仄 zè, 庆 qìng,庄 zhuāng, me, 庇 bì, 床 chuáng, 庋 guǐ,库 kù,庐 lú,庑 wǔ,序 xù, 应 yìng,yīng ,jiè , zhuāng , bài, dùn, qín, yǎ, 底 de,dǐ

庇 床 庋 库 庐 庑 序 应

廪(lǐn) 庳(bì) 康(kāng) 庥(xiū) 庙(miào) 应(yìng,yīng) 座(zuò) 店(diàn) 庹(tuǒ) 廖(liào) 庐(lú) 废(fèi) 庄(zhuāng) 廓(kuò) 庖(páo) 廑(jǐn,qín) 庇(bì) 廊(láng) 廨(xiè) 床(chuáng) 庚(gēng) 庭(tíng) 广(ān,guǎng) 庠(xiáng) 廒(áo) 底(de,dǐ) 庆(qìng) 庋(guǐ) 廉(lián) 库(kù) (bū) 庸(yōng) 度(dù,duó) 庶(shù,zhù) 庑(wǔ) 廛(chán) 府(fǔ) 序(xù) 庵(ān) 庞(páng) 庾(yǔ)

弋、、、、、式、弑、弑庀仄庆庄庇床庋库庐庑序应底底店废府庚庙庞庖度度庭庠庥库座庵庳庳康廊庶庹庸庾庶厕厕厩厢廒廓廉厦厦廑廖廑廛厨废庙厮庑廪廨廪廪廪廨

笔划 汉字 拼音 3 广 ān,guǎng 5 庀 pǐ 5 guǎng 5 tīng 5 仄 zè 6 庆 qìng 6 庄 zhuāng 6 me 7 庇 bì 7 床 chuáng 7 庋 guǐ 7 库 kù 7 庐 lú 7 庑 wǔ 7 序 xù 7 应 yìng,yīng 7 jiè 7 zhuāng 7 bài 7 dùn 7 qín 7 yǎ 8 底 de,dǐ 8 店 diàn

庙,府,庞,底,店,度,废,应,库,床,庄,庆,庸,席

网站地图

All rights reserved Powered by www.sghz.net

copyright ©right 2010-2021。
www.sghz.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com